IMG_2684

1. Evgeny Satyukov

2. Ivo Lido

3. Aleksey Vishnevsky

kvalifikaciya IMG_2683